Структура та органи управління закладу освіти

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

  1. I. Управління школою

1.1. Управління школою здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, вільно володіє державною мовою, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти Херсонської міської ради.

Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та на умовах контракту.

1.2. Вищим органом громадського самоврядування школи є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

— працівників школи  — зборами трудового колективу;

— учнів школи другого-третього ступеня – класними зборами;

— батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи — 47, учнів — 47, батьків і представників громадськості — 47. Термін їх повноважень становить один навчальний рік. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати конференцію мають голова Ради школи, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, управління освіти Херсонської міської ради. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад конференції колективу визначається статутом школи і колективним договором.

Конференція:

— обирає Раду школи, її голову, установлює термін їх повноважень;

— заслуховує звіт директора й голови Ради школи;

— розглядає питання освітньої, методичної й фінансово-господарської діяльності школи;

— затверджує основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності школи;

— приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

1.3. У період між конференціями діє Рада школи.

1.3.1. Метою діяльності Ради є:

— сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

— об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення освітнього процесу;

— формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

— розширення колегіальних форм управління школою;

— підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

1.3.2. Основними завданнями Ради школи є:

— підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

— визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

— формування навичок здорового способу життя;

— створення належного педагогічного клімату;

— сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

— підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

— підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

— ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

— стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

— зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

1.3.3. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією школи. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією. На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

1.3.4. Рада школи діє на засадах:

— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

— дотримання вимог законодавства України;

— колегіальності ухвалення рішень;

— добровільності й рівноправності членства;

— гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, управління освіти Херсонської міської ради, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

1.3.5. Очолює Раду школи голова, який обирається із складу Ради. Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

1.3.6. Рада школи:

— організовує виконання рішень конференції;

— вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

— спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

— разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

— затверджує режим роботи школи;

— сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

— приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

— разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

— погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

— заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

— бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

— виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

— виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

— вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти Херсонської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

— ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

— сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

— розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

— розглядає питання родинного виховання;

— бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

— сприяє педагогічній освіті батьків;

— сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

— розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

— організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

— розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи школи;

— може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються Радою.

1.4. При школі за рішенням конференції  створений та діє благодійний фонд «Школяр».

1.5. Директор школи:

— організовує діяльність закладу освіти;

— вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

— забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

— забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

— здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

— відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

— створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

— забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

— підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

— призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

— контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

— здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

— розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

— видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

— за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;

— створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

— несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, управлінням освіти Херсонської міської ради, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

— приймає на роботу та звільняє з роботи працівників школи відповідно законодавства про працю;

— щорічно звітує про стан освітнього процесу, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності школи на конференції колективу та батьків або осіб, що їх замінюють.

1.6. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи й затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

1.7. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

1.8. Педагогічна рада розглядає питання:

— удосконалення і методичного забезпечення освітньо гопроцесу, планування та режиму роботи школи;

— переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

— підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

— участь в інноваційній та експериментальній діяльності школи, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

— морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи.

1.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

1.10. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законод авства України.