Правила прийому

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ

учнів до спеціалізованих класів

Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24

із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови

Херсонської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до спеціалізованих класів Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради (далі –  школа) комунальної форми власності здійснюється на конкурсній основі. Приймання до загальноосвітніх класів здійснюється без конкурсу.

1.2. Правила приймання дітей розроблені робочою групою з числа педагогічних працівників школи відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту школи.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 1. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку – у березні кожного року. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються у приміщенні школи. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу (у квітні кожного року) в приміщенні навчального закладу вивішується перелік загальних вимог щодо готовності дитини до навчання у школі, перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (травень, червень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у школі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою школи. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою комісії є директор школи або заступник директора.

2.6. Оскільки умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із математики, фізики та англійської мови, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, склад затверджується наказом директора школи.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора школи, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень поступає у 10 клас.

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.9. Адміністрація школи може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

 1. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу школи, проводиться у терміни, визначені школою, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу школи включає виконання спеціальних діагностичних знань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації школи.

Такі завдання розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих практичним психологом школи, їх затверджує директор школи з погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Чисельність конкурсної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, не перевищує трьох осіб, включаючи практичного психолога.

Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 8-х, 10-х класів, проводяться з таких навчальних предметів:

Класи з поглибленим вивченням математики – математика (письмова робота), українська мова (диктант).

Класи з поглибленим вивченням фізики – фізика (письмова робота), українська мова (диктант).

Класи з поглибленим вивченням англійської мови – англійська мова (письмова робота), українська мова (диктант).

 • Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання за таких самих умов, що й основні.

Приймання учнів до школи того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

 • Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до школи, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

Такі завдання з урахуванням спеціалізації школи розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих практичним психологом, та затверджує директор школи за погодженням з міським управлінням освіти.

 • Тексти диктантів, варіанти письмових завдань для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором школи за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

Можливе часткове використання творчих завдань.

 • Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
 • Конкурсні завдання зберігаються у директора школи в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
 • Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом школи; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без  титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.11 Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

 • Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у школі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор школи.

3.13 Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у виглядів протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні школи для загального ознайомлення.

3.14. Учасники Міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники І-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники І-III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.15. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від випробувань із виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.16. Учні усіх перевідних класів, які мають оцінки високого рівня навчальних досягнень, звільняються від випробувань.

3.17. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.14-3.16, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.18. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор школи.

3.19. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 1. Порядок зарахування
 • Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до школи наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 • До школи подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
 • Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються спеціалізованою школою за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

 • У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Херсонської міської ради, що створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
 • Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
 • Діти, які зараховані до спеціалізованої школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються зі школи. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
 1. Контроль за проведенням конкурсу
 • Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання даних Правил.
 • Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до школи та його результатами покладається на управління освіти Херсонської міської ради.
 • При порушенні школою вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та Правил конкурсного приймання рішенням управління освіти Херсонської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти Херсонської міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.