Вы просматриваете: Главная > Нормативно-правова база > Статут Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради

Статут Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

управління освіти

Херсонської  міської ради

___________Ю.М. Ніконов

__________________2014 р.

        наказ від 18.04.2014 р. № 144

 

            СХВАЛЕНО

Загальними зборами колективу

Херсонської спеціалізованої школи

І –ІІІ ступенів № 24 із поглибленим

вивченням математики,  фізики та англійської мови

Херсонської  міської ради

протокол від 09.01.2014р.№ 1

                               І.   ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Херсонська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів  № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради створена відповідно до рішення виконавчого комітету Суворовської районної ради від 27.08.1982р. №532/20, знаходиться в комунальній власності міста Херсона.

1.2. Юридична адреса Херсонської спеціалізованої школи І –ІІІ ступенів №24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради: вул. Карбишева, 32, м. Херсон, 73039, Херсонська область, Україна, тел. 23-87-68, 23-87-61, e-mail: school24ua@gmail.com.

1.3. Херсонська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради (далі — школа) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами, може мати реєстраційний рахунок в органах державного казначейства, самостійний баланс або обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

 •  Власником школи є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню школи та матеріально-технічному забезпеченню.
 •  Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 •  Головними завданнями школи є:

— забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

— виховання громадянина України;

— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

— формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

—  виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;

— виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

— розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

— реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

— виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я  учнів;

— створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;

— вироблення в учнів навичок щодо самостійної праці з науково – популярною та довідковою літературою, ведення науково – дослідницької та пошукової роботи.

— забезпечення умов для самовдосконалення й самореалізації особистості та оволодіння учнями системою якісних знань у галузі фізико-математичних та гуманітарних наук;

— забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загально громадських цінностях та принципах науковості;

— запровадження та використання нових освітніх та управлінських технологій, новинок психолого-педагогічної науки з адаптацією до конкретних умов діяльності школи.

1.7. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “ Про освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010, №778, іншими чинними нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, власним Статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

— безпечні умови освітньої діяльності;

— дотримання державних стандартів освіти;

— дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової  діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

— дотримання фінансової дисципліни.

 • У школі визначена російська мова навчання та запроваджено поглиблене вивчення предметів математики, фізики та англійської мови, фізико – математичний і філологічний профілі навчання.
 • Школа має право:

—  проходити в установленому порядку державну атестацію;

— визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради згідно зі спеціалізацією та профілями навчання;

— визначати варіативну частину робочого навчального плану;

— в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

— спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідницькими інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

— використовувати різні форми морального і матеріального заохочення   до учасників навчально – виховного процесу;

— бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним Статутом;

— отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

— залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні   надходження в порядку, визначеному законодавством України;

— установлювати модель шкільної форми для учнів 1-11-х класів;

— залучати до співпраці юридичних і фізичних осіб;

— брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів, у проведенні науково-дослідницької, пошукової роботи;

— на здійснення іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України.

 •  У школі створюються та функціонують психологічна служба, методична рада, методичні об’єднання вчителів початкової школи, математики, української мови й літератури, російської мови й літератури, іноземних мов, природничих дисциплін, суспільно – гуманітарних дисциплін, фізичної культури, технологій та мистецтва, класних керівників.
 •  Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюється органами та установами охорони здоров’я на безоплатній основі.
 •  Взаємовідносини школи з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ.   ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 • Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, тижневого плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, перспективи її розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою школи.
 •  Основним документом, що регулює навчально – виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й фізико-математичним, філологічним профілями навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується з радою школи й затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У вигляді додатків до робочого навчального плану складаються розклад уроків та режим роботи школи.

 •  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні держаних стандартів.
 •  Школа здійснює навчально – виховний процес за денною формою навчання.
 •  Прийом учнів до 1-11-х класів здійснюється згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл та Правил конкурсного приймання дітей до спеціалізованих класів.

Зарахування учнів до 1-го класу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка.

Зарахування учнів до 2-11-х класів здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, особової справи або документа про відповідний рівень освіти.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до школи відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Учням, які мають початковий рівень навчальних досягнень з профільних дисциплін, може бути запропоновано рішенням педагогічної ради продовження навчання в інших закладах освіти.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється на основі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 •  У школі для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня й відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи групи продовженого дня визначається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

 •  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються, уключаючи проведення навчальної практики та екскурсій, підсумкового оцінювання й державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х  класах допускається проведення  підряд  двох  уроків  з  одного  предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану й профільних дисциплін.

 •  Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).
 •  За погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше тридцяти календарних днів.
 •  Тривалість уроків у школі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
 •  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на семестр або навчальний рік відповідно до санітарно – гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором школи. Протягом навчального року, за необхідністю, розклад уроків частково  може коригуватися.

Режим роботи школи затверджується директором школи й погоджується з ДЗ «Херсонською санітарно-епідеміологічною станцією».

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів, але не менше 10 хвилин, великої перерви після другого або третього уроку – 20 хвилин.

 •  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 • У школі визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради школи оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу може здійснюватися за діючими критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів.

Виставлення  учням  у щоденник оцінки  з поведінки визначається рівнями: зразкова, добра, задовільна, незадовільна.    До додатків до документів про освіту (свідоцтво про  базову  загальну  середню   освіту,  атестат  про  повну  загальну  середню  освіту) зазначені оцінки не виставляються.           Навчання у випускних  4-х,  9-х  і  11-х  класах  школи  завершується  державною  підсумковою  атестацією.  Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерства освіти і науки України.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником, державної підсумкової атестації — головою атестаційної комісії.

 •  Порядок переведення й випуск учнів визначається у відповідності до чинного законодавства України.
 •  При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення в навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та англійської мови.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

— по закінченні початкової школи – табель успішності,

— по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

— по закінченні старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи в навчанні учні 2-8-х,10-х класів нагороджуються Похвальним листом “ За високі досягнення в навчанні”, а випускники школи ІІІ ступеня – Похвальною грамотою “За особливі успіхи в навчанні”, золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення в навчанні» медаллю. Випускники школи ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

2.20. Школа може надавати додаткові освітні послуги (платні й безоплатні) відповідно до чинного законодавства України.

             III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

— учні;

— керівник;

— заступники керівника;

— педагогічні працівники;

— психологи, бібліотекарі;

— інші спеціалісти школи;

— батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

— на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

— на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базами школи;

— на доступ до інформації з усіх галузей знань;

— брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

— брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

— брати участь в обговоренні й вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

— брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

— на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

— на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

— на перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної складової;

— на вільне вираження поглядів і переконань;

— на отримання додаткових, у тому числі платних освітніх послуг.

3.4. Учні зобов’язані:

— оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

— дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

— бережливо відноситись до державного, громадського й особистого майна інших учасників навчально-виховного процесу;

— дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь, гідність інших учнів та працівників школи;

— брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

— дотримуватися правил особистої гігієни;

— носити шкільну форму;

— виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку.

Учні школи залучаються за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  відповідно до Статуту, правил внутрішнього розпорядку з  урахуванням  віку, статі, фізичних можливостей.

3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» й іншими законодавчими актами. Трудові відносини між адміністрацією школи та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

Обсяг педагогічного    навантаження   вчителів   визначається відповідно до законодавства керівником школи.            Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом, або  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.             Керівник школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку .            Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.            Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи, здійснюється лише за їх згодою.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

— захист професійної честі, гідності;

— самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

— участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

— проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

— виявлення педагогічної ініціативи;

— позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

— участь у роботі органів громадського самоврядування школи, загальних зборах, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

— підвищення кваліфікації, навчання у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педпрацівників;

— отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

— на матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

— забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

— сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

— сприяти зростанню іміджу школи;

— настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

— виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

— готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

— дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

— захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

— постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

— виконувати Статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

— виконувати накази керівника школи;

— брати участь у роботі педагогічної ради, виробничих нарадах, нарадах при директорі, роботі методичних об’єднань;

— вести відповідну шкільну документацію;

— за  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх обов’язків,  порушення  Статуту,  правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення відповідно до закону.

3.9. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

— обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

— звертатись до керівника школи, управління освіти Херсонської міської ради й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

— брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

— на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов’язані:

— забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

— постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

— поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

— виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

— обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;

— керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

— сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

— проводити консультації для педагогічних працівників;

— брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту школи, виконувати накази керівника школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість уживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 IV.  Управління школою

4.1. Управління школою здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради. Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор школи  та його заступники призначаються й звільняються з посади начальником управління освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства України. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

4.2.   Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників школи – зборами трудового колективу;

учнів школи ІІ — ІІІ ступеня – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи — 15, учнів — 15, батьків і представників громадськості — 15.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи.

Загальні збори:

— обирають раду школи, її голову, установлюють термін їх повноважень;

— заслуховують звіт директора й голови ради школи;

— розглядають питання навчально-виховної, методичної й фінансово-господарської діяльності школи;

— затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи.

4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

— сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

— об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та вдосконалення навчально-виховного процесу;

— формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школи;

— розширення колегіальних форм управління школою;

— підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

— підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

— визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

— формування навичок здорового способу життя;

— створення належного педагогічного клімату в школі;

— сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

— підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

— підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

— ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

— стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

— зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада школи діє на засадах:

— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

— дотримання вимог законодавства України;

— колегіальності ухвалення рішень;

— добровільності й рівноправності членства;

— гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

4.3.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада школи:

— організовує виконання рішень загальних зборів;

— вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілів навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

— спільно з адміністрацією розглядає й погоджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

— разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

— сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

— приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні» або срібною медаллю «За досягнення в навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення в навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

— разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

— погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

— заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

— бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

— виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

— виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

— вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти Херсонської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

— ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

— сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

— розглядає питання родинного виховання;

— бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

— сприяє педагогічній освіті батьків;

— сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

— розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

— організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

— розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

— вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

— може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При школі за рішенням загальних зборів може створюватися піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

— сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

— співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

— зміцнення навчальної, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази школи;

— організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

— запобігання дитячій бездоглядності;

— сприяння працевлаштуванню випускників школи;

— стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

— усебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі  15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, батьків (або осіб, які їх замінюють), окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени ради піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах  на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

— дотримання вимог законодавства України;

— самоврядування;

— колегіальності ухвалення рішень;

— добровільності і рівноправності членства;

— гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотирьох разів на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини й більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів  піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає й координує роботу піклувальної ради;
 • готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

— вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчальної та культурно-спортивної бази школи;

— залучати додаткові джерела фінансування школи;

— уживати заходи до зміцнення матеріально-технічної й навчально-методичної бази школи;

— стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

— брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

— створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор школи:

— здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

— організовує навчально-виховний процес;

— забезпечує контроль за виконанням Державного стандарту початкової загальної освіти, базової й повної загальної середньої освіти, навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

— відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

— створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

— забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

— підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— забезпечує права учнів  на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

— призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

— контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

— здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

— розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

— видає в межах своєї компетенції накази й контролює їх виконання;

— за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;

— створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

— несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

— удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;

— переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення в навчанні;

— підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

— морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.10. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі школи.

5.2. Майно є власністю територіальної громади міста й закріплено за школою на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Школа відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.5.  Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (з обробки металів, з обробки деревини, обслуговуючої праці тощо), а також спортивної та актової зал, бібліотеки,  медичного й комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету тощо.

5.6. Відповідно до рішення Херсонської міської ради від 19.08.2005р. №903 школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивний комплекс, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису школи є:

— кошти міського бюджету;

— кошти, отримані за надання платних послуг;

— благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

— інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.3. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, отримання допомоги від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради, укладання договорів в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та послуг.

6.4. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням власника бухгалтерський облік може здійснюватися через централізовану бухгалтерію або самостійно.

6.5. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 VIII. Контроль за діяльністю школи

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, управління освіти Херсонської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відповідно до чинного законодавства України.

 IX. Реорганізація або ліквідація школи

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає Власник.

Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Херсонській міській раді.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Обсуждение закрыто.